Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne w Krakowie
 

WKTIR W KRAKOWIE OFERUJE BEZPŁATNE USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU:

prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji,

Podstawa prawna: art. 9 ustawy prawo własności przemysłowej: Przedstawiciele organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej, mogą zgodnie ze swoimi statutami udzielać pomocy twórcom projektów wynalazczych i występować w ich interesie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz, z zastrzeżeniem art. 236, przed Urzędem Patentowym.

Porady prawne
prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, ochrony konsumentów,
prawa autorskiego i prasowego.

Osoby zamierzające skorzystać z porad prawnych zobowiązane są do zapoznania się z poniższym regulaminem.

Regulamin udzielania nieodpłatnych porad prawnych

w Wojewódzkim Klubie Techniki i Rozwoju w Krakowie.

Postanowienia ogólne

Ilekroć jest mowa o:
- WKTiR - należy przez to rozumieć Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju w Krakowie, z siedzibą przy ul. Halickiej 9
- poradzie - należy przez to rozumieć nieodpłatną poradę prawną.

- Korzystającym - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z nieodpłatnej porady prawnej. 

Zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych

1. Porady udzielane są dwa razy w miesiącu, w poniedziałki, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Spotkania odbywają się w siedzibie WKTiR, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu:+48 501-501-623
2. W zakresie prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji porad prawnych udziela rzecznik patentowy.
3. Porady udzielane przez radcę prawnego obejmują zakres prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, autorskiego, prasowego, ochrony konsumentów.
4. Czas przeznaczony na spotkanie z Korzystającym wynosi 20 minut, a jego zakres nie obejmuje sporządzenia opinii pisemnej. 
5. Ocena stanu prawnego sprawy udzielana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Korzystającego. 
6. W przypadku znacznego skomplikowania lub obszerności sprawy radca prawny ma prawo odmówić udzielenia opinii. 

7. W ramach niniejszego projektu, Korzystający może skorzystać ze spotkania z radcą prawnym dwa razy w roku kalendarzowym. 

Postanowienia końcowe

1. WKTiR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Dokonanie rezerwacji terminu przez Korzystającego oznacza akceptację regulaminu.