Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne w Krakowie

ZARYS HISTORII WKTIR W KRAKOWIE

POCZĄTEK

Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju w Krakowie utworzony został 7 lutego 1963 roku (wówczas pod nazwą Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji) jako wspólny organ Krakowskiej Rady Związków Zawodowych i Oddziału Krakowskiego Naczelnej Organizacji Technicznej. Tydzień później odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym wybrano Przewodniczącego Klubu oraz powołano pierwsze Prezydium Zarządu.

LATA 60. I 70.

W latach 1967-1970 Klub przy współudziale Pracowni Prawa Wynalazczego przy Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadził coroczne otwarte Seminarium Problemów Wynalazczości, przeznaczone dla służb wynalazczości, rzeczników patentowych, ekonomistów i działaczy ruchu wynalazczego. W ciągu 4 lat trwania Seminarium w wykładach uczestniczyło 3600 słuchaczy.

W roku 1967 wspólnie z Klubem Wynalazcy i Racjonalizatora przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie WKTiR zorganizował roczne seminarium dla 300 inżynierów, techników, wynalazców i racjonalizatorów z zakładów woj. krakowskiego. 

Na przestrzeni lat 1963-2003 Klub przeszkolił w zakresie zagadnień prawa, ochrony własności przemysłowej, technik twórczego myślenia, organizacji służb innowacyjnych oraz organizacji i działalności klubów techniki i racjonalizacji ogółem 38 255 osób.

W wyniku reformy organizacyjnej terytorialnych organów administracji państwowej, zwiększającej w roku 1975 liczbę województw, na dotychczasowym obszarze działalności WKTiR Kraków powstały WKTiR w Nowym Sączu i WKTiR w Tarnowie.

LATA 80.

Klub uzyskał osobowość prawną 22 czerwca 1982 roku przez rejestrację jako Stowarzyszenie w Urzędzie Miasta Krakowa i objął swoją działalnością województwo miejskie krakowskie.

W trudnych latach 80-tych XX w. krakowski WKTiR przeciwdziałał pojawiającym się wówczas tendencjom likwidatorskim wobec komórek wynalazczych i służb ochrony patentowej oraz usiłowaniom hamowania lub ograniczania działalności racjonalizatorskiej. Udzielał również wyjaśnień dotyczących różnych zagadnień stosowania prawa, a w szczególności metod wyliczania efektów ekonomicznych.

W maju 1986 roku Krajowa Rada Zrzeszenia WKTiR powierzyła Klubowi koordynację prac Zespołu ds. Prawnych oraz Ekonomicznych i Finansowych Problemów Wynalazczości, który wykonał szereg prac organizacyjnych i merytorycznych na rzecz Zrzeszenia oraz WKTiR-ów w całym kraju, a także zakładów pracy i instytucji.

W roku 1988 założona została biblioteka patentowa WKTiR.

LATA 90.

W roku 1990 w celu wsparcia działań statutowych Klubu rozpoczęto prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej pod nazwą "Przedsiębiorstwo Upowszechniania i Wdrażania Innowacji Sp. z o.o.", którą to działalność prowadzono do roku 1999.

W 1992 roku powołano przy Klubie Stały Punkt Konsultacyjny pod patronatem Urzędu Patentowego RP i Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który zastąpił, uruchomiony w 1988 roku, Punkt Porad i Interwencji.

W kwietniu 1999 roku dzięki usilnym staraniom ówczesnego Sekretarza - Dyrektora Biura WKTiR Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu WKTiR Kraków do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Od kwietnia tegoż roku rozpoczęto działalność, której przedmiotem są głównie prace rzecznikowskie, organizowanie szkoleń i poradnictwo. Rok później rozpoczęto wydawanie biuletynu informacyjnego w formie kwartalnika pod nazwą "Innowacje-Technika-Ekologia". Rozsyłany jest on do wszystkich zakładów członkowskich, przekazywany do sprzedaży w Ruch S.A. oraz dostępny w prenumeracie prowadzonej przez Ruch S.A. i SIGMA-NOT na terenie całej Polski. Rozprowadzono już ponad 42 tys. egzemplarzy tego pisma.

KONKURSY

Od roku 2001 Małopolskie Biuro Promocji przy WKTiR w Krakowie organizuje konkurs "Złoty Laur Małopolski". Jest to akcja promocyjna dla najlepszych zakładów Małopolski przeprowadzana pod patronatem Wojewody Małopolskiego i Prezesa WKTiR. Patronat medialny sprawują: magazyn "Innowacje - Technika - Ekologia" oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie. WKTiR Kraków jest również laureatem Srebrnego Laura Małopolski.

Na przestrzeni lat WKTiR zorganizował wiele konkursów, z których najciekawsze to:
- konkurs na "Najlepiej i najtrafniej redagowany biuletyn tematyki wynalazczej" (w roku 1965)
- konkurs "Realizujemy projekty wynalazcze" (1966)
- konkurs na plakat popularyzujący wynalazczość (1970)
- konkurs "Znam prawo wynalazcze" (1971)
- współzawodnictwo o tytuły "Mistrza Racjonalizacji" i "Przodującego Klubu Techniki i Racjonalizacji" woj. krakowskiego (od 1974)
- "Konkurs na najlepszy projekt racjonalizatorski wśród kobiet" (1975)
- konkurs "Twórcza inicjatywa w zakresie mechanizacji rolnictwa" (1979)
- konkurs "Twórcze rozwiązania konstrukcyjne" (1980).

OBECNIE

Uchwałą Walnego Zgromadzenia z 29 kwietnia 2004 roku Klub zmienił swoją nazwę na Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju, uzyskując w tej sprawie dnia 06 listopada 2004 roku postanowienie sądu.

Dziś WKTiR w Krakowie istnieje już 50 lat, nadal stawiając sobie za cel krzewienie kultury technicznej, inspirowanie inicjatyw w zakresie postępu techniczno-organizacyjnego, popularyzowanie działalności innowacyjnej oraz reprezentowanie interesów wynalazców.